امروز: سه شنبه 27 آذر ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۹۸
خازن  0.1UF-50V

خازن 0.1UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 0.22UF-50V

خازن 0.22UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 0.47UF- 50V

خازن 0.47UF- 50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 1UF-160V

خازن 1UF-160V

ابعاد : 12mm*6.3mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن 1UF-250V

خازن 1UF-250V

ابعاد : 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن 1UF- 100V

خازن 1UF- 100V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 1UF- 50V BP

خازن 1UF- 50V BP

ابعاد : 11.5mm*5mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن 1UF-400V

خازن 1UF-400V

ابعاد : 13mm*8mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 2.2UF-50V

خازن 2.2UF-50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 2.2UF-100V

خازن 2.2UF-100V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 2.2UF-100V BP

خازن 2.2UF-100V BP

ابعاد : 17mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 2.2UF-250V

خازن 2.2UF-250V

ابعاد 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 2.2UF-315V

خازن 2.2UF-315V

ابعاد : 13mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن2.2UF-400V

خازن2.2UF-400V

ابعاد : 18mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن  3.3UF-25V BP

خازن 3.3UF-25V BP

ابعاد : 21mm*13mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 3.3UF-50V

خازن 3.3UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن  3.3UF-250V

خازن 3.3UF-250V

ابعاد : 12mm*8mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 4.7UF- 25V

خازن 4.7UF- 25V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن4.7UF-315V

خازن4.7UF-315V

ابعاد : 13mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن  4.7UF-100V

خازن 4.7UF-100V

ابعاد 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 4.7UF-50V

خازن 4.7UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن4.7UF-100V BP

خازن4.7UF-100V BP

ابعاد : 17mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm