امروز: چهار شنبه 01 اسفند ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۲۵۳
ترانزیستور 2SC1505

ترانزیستور 2SC1505

Silicon NPN Power Transistors

ترانزیستور BU931T

ترانزیستور BU931T

Automotive-grade high voltage ignition coil driver NPN power ...

ترانزیستور BUX84

ترانزیستور BUX84

NPN SILICON POWER TRANSISTOR

ترانزیستور E13009L

ترانزیستور E13009L

SWITCHMODE Series NPN Silicon Power Transistors

ترانزیستور BDW94C

ترانزیستور BDW94C

COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS

 ترانزیستور BDX33C

ترانزیستور BDX33C

COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS

 ترانزیستور BDX53C

ترانزیستور BDX53C

Complementary power Darlington transistors

ترانزیستور BDX54C

ترانزیستور BDX54C

Complementary power Darlington transistors

ترانزیستور MJE13007-2

ترانزیستور MJE13007-2

Switch-mode NPN Bipolar Power Transistor

ترانزیستور TIP110

ترانزیستور TIP110

Plastic Medium-Power Complementary Silicon Transistors

ترانزیستور TIP127

ترانزیستور TIP127

PNP Epitaxial Darlington Transistor

 ترانزیستور TIP142T

ترانزیستور TIP142T

NPN Epitaxial Silicon Darlington Transistor

 ترانزیستور  MJE3055T

ترانزیستور MJE3055T

NPN Silicon Transistor

ترانزیستور  2SD313E

ترانزیستور 2SD313E

NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR

 ترانزیستور  C2073

ترانزیستور C2073

NPN Silicon Power Transistor

ترانزیستور C4793

ترانزیستور C4793

Silicon NPN Epitaxial Type

 ترانزیستور BD243C

ترانزیستور BD243C

Complementary Silicon Plastic Power Transistors

ترانزیستور C790

ترانزیستور C790

NPN Silicon Power Transistor

 ترانزیستور TIP32C

ترانزیستور TIP32C

PNP Epitaxial Silicon Transistor

 ترانزیستور TIP31C

ترانزیستور TIP31C

NPN Epitaxial Silicon Transistor

ترانزیستور TIP147T

ترانزیستور TIP147T

PNP Epitaxial Silicon Darlington Transistor

 ترانزیستور TIP42A

ترانزیستور TIP42A

PNP Epitaxial Silicon Transistor