امروز: سه شنبه 27 آذر ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۴۱
 آی سی اپتوکوپلر  MOC3052

آی سی اپتوکوپلر MOC3052

6-PIN DIP RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS (600 VOLT PEAK)

آی سی اپتوکوپلر  EL4N35

آی سی اپتوکوپلر EL4N35

Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection

** آی سی اپتوکوپلر CNY17F-1

** آی سی اپتوکوپلر CNY17F-1

6-PIN DIP OPTOCOUPLERS FOR POWER SUPPLY APPLICATIONS (NO BASE ...

** آی سی اپتوکوپلر CNY17-4

** آی سی اپتوکوپلر CNY17-4

6-PIN DIP OPTOCOUPLERS FOR POWER SUPPLY APPLICATIONS (NO BASE ...

** آی سی اپتوکوپلر CNY17-3

** آی سی اپتوکوپلر CNY17-3

6-PIN DIP OPTOCOUPLERS FOR POWER SUPPLY APPLICATIONS (NO BASE ...

** آی سی اپتوکوپلر 6N136

** آی سی اپتوکوپلر 6N136

High Speed Optocoupler, 1 MBd, Photodiode with Transistor Output

** آی سی اپتوکوپلر 4N26

** آی سی اپتوکوپلر 4N26

6-pin General Purpose Phototransistor Optocoupler

** آی سی اپتوکوپلر 4N25

** آی سی اپتوکوپلر 4N25

6-pin General Purpose Phototransistor Optocoupler

آی سی اپتوترایاک MOC3023

آی سی اپتوترایاک MOC3023

6-pin dip random phase optoisolators triac driver output

** آی سی اپتوکوپلر MOC3030

** آی سی اپتوکوپلر MOC3030

Optically coupled Bilateral Switch Light Activated Zero Voltage ...