امروز: چهار شنبه 13 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۲۲۸
خازن 47UF-450V

خازن 47UF-450V

ابعاد : 32.5mm*18mm / فاصله پایه ها = 8mm

خازن 10UF-16V SMD E

خازن 10UF-16V SMD E

خازن 10UF-50V SMD E

خازن 10UF-50V SMD E

خازن 0.22UF-50V

خازن 0.22UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 0.47UF- 50V

خازن 0.47UF- 50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 33UF-16V SMD E

خازن 33UF-16V SMD E

خازن 47UF-16V SMD E

خازن 47UF-16V SMD E

خازن  1UF-160V

خازن 1UF-160V

ابعاد : 12mm*6.3mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن  1UF-250V

خازن 1UF-250V

ابعاد : 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن 100UF-50V SMD E

خازن 100UF-50V SMD E

خازن 220UF-16V SMD E

خازن 220UF-16V SMD E

خازن  1UF- 100V

خازن 1UF- 100V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن   1UF- 50V

خازن 1UF- 50V

ابعاد : 8mm*4mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 220UF-25V SMD E

خازن 220UF-25V SMD E

خازن 220UF-50V SMD E

خازن 220UF-50V SMD E

خازن  330UF-16V SMD E

خازن 330UF-16V SMD E

خازن  2.2UF-50V

خازن 2.2UF-50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن  2.2UF-250V

خازن 2.2UF-250V

ابعاد 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 5mm