امروز: چهار شنبه 13 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۲۷
NTC 5D-15

NTC 5D-15

مقاومت حرارتی منفی 5 اهم -15mm

 NTC 5D -20

NTC 5D -20

مقاومت حرارتی منفی 5 اهم -20mm

 NTC 50D -7

NTC 50D -7

مقاومت حرارتی منفی 50 اهم -7mm

NTC 50D- 13

NTC 50D- 13

مقاومت حرارتی منفی 50 اهم -13mm

NTC 102-5

NTC 102-5

مقاومت حرارتی منفی  1K اهم - 5mm

 NTC 103 -5

NTC 103 -5

مقاومت حرارتی منفی 10K اهم - 5mm

 NTC 50K -5

NTC 50K -5

مقاومت حرارتی منفی  50K اهم - 5mm

  NTC 100K -1% Axial

NTC 100K -1% Axial

مقاومت حرارتی منفی 100K اهم

 PTC  MZ126A

PTC MZ126A

مقاومت حرارتی مثبت 12-18 اهم

 PTC  S1380

PTC S1380

مقاومت حرارتی مثبت 190-200 اهم

PTC 75S

PTC 75S

مقاومت حرارتی مثبت 1کیلو اهم

PTC   5R0B

PTC 5R0B

مقاومت حرارتی مثبت 5 اهم

 NTC 5D -7

NTC 5D -7

مقاومت حرارتی منفی 5 اهم -7mm

 NTC 10D -9

NTC 10D -9

مقاومت حرارتی منفی 10 اهم -9mm

 NTC 10D- 20

NTC 10D- 20

مقاومت حرارتی منفی 10 اهم -20mm

 NTC 10D-15

NTC 10D-15

مقاومت حرارتی منفی 10 اهم -15mm

  NTC 302-5

NTC 302-5

مقاومت حرارتی منفی 3K اهم - 5mm