امروز: شنبه 09 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۵۸
وریستور 7D180K

وریستور 7D180K

10VRMS - 14VDC

وریستور 7D181K

وریستور 7D181K

115Vrms - 150Vdc

وریستور 7D220K

وریستور 7D220K

14Vrms -18Vdc

وریستور 7D271K

وریستور 7D271K

175Vrms

وریستور 7D361K

وریستور 7D361K

230Vrms

وریستور 7D391K

وریستور 7D391K

250Vrms -320Vdc

وریستور 7D431K

وریستور 7D431K

275Vrms - 350Vdc

وریستور 7D471

وریستور 7D471

300Vrms - 385Vdc

وریستور 10D361K

وریستور 10D361K

230Vrms -300Vdc

وریستور 10D391K

وریستور 10D391K

250Vrms -320Vdc

وریستور 10D431K

وریستور 10D431K

275Vrms -350Vdc

وریستور 10D471K

وریستور 10D471K

300Vrms -385Vdc

وریستور 14D151K

وریستور 14D151K

95Vrms -125Vdc

وریستور 14D391K

وریستور 14D391K

250Vrms -320Vdc

وریستور 14D431K

وریستور 14D431K

275Vrms -350Vdc

وریستور 14D471

وریستور 14D471

300Vrms -385Vdc

وریستور 14D511K

وریستور 14D511K

320Vrms -410Vdc

وریستور 20D391K

وریستور 20D391K

250Vrms -320Vdc

وریستور 20D431

وریستور 20D431

275Vrms -350Vdc