امروز: جمعه 26 مهر ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۲۷۱
خازن 47UF-450V

خازن 47UF-450V

ابعاد : 32.5mm*18mm / فاصله پایه ها = 8mm

خازن   0.1UF-50V

خازن 0.1UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 10UF-16V SMD E

خازن 10UF-16V SMD E

خازن 10UF-50V SMD E

خازن 10UF-50V SMD E

خازن 0.22UF-50V

خازن 0.22UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 0.47UF- 50V

خازن 0.47UF- 50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 33UF-16V SMD E

خازن 33UF-16V SMD E

خازن 47UF-16V SMD E

خازن 47UF-16V SMD E

خازن  1UF-160V

خازن 1UF-160V

ابعاد : 12mm*6.3mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن  1UF-250V

خازن 1UF-250V

ابعاد : 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن 100UF-50V SMD E

خازن 100UF-50V SMD E

خازن  1UF- 100V

خازن 1UF- 100V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن  1UF- 50V BP

خازن 1UF- 50V BP

ابعاد : 11.5mm*5mm / فاصله پایه ها = 6mm