امروز: سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۲۱۱
خازن 47UF-450V

خازن 47UF-450V

ابعاد : 32.5mm*18mm / فاصله پایه ها = 8mm

خازن 0.22UF-50V

خازن 0.22UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 0.47UF- 50V

خازن 0.47UF- 50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 1UF-160V

خازن 1UF-160V

ابعاد : 12mm*6.3mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن 1UF-250V

خازن 1UF-250V

ابعاد : 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن 1UF- 100V

خازن 1UF- 100V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن  1UF- 50V

خازن 1UF- 50V

ابعاد : 8mm*4mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 2.2UF-50V

خازن 2.2UF-50V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 2.2UF-250V

خازن 2.2UF-250V

ابعاد 12mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 2.2UF-450V

خازن 2.2UF-450V

ابعاد : 13mm*10mm/ فاصله پایه ها = 5mm

خازن2.2UF-400V

خازن2.2UF-400V

ابعاد : 13mm*10mm/ فاصله پایه ها = 4mm

خازن  3.3UF-25V BP

خازن 3.3UF-25V BP

ابعاد : 21mm*13mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 3.3UF-50V

خازن 3.3UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن  3.3UF-100V

خازن 3.3UF-100V

ابعاد : 12mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 3.3UF-400V

خازن 3.3UF-400V

ابعاد : 18mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن  3.3UF-160V

خازن 3.3UF-160V

ابعاد : 11.5mm*6.5mm / فاصله پایه ها = 3mm

خازن  3.3UF-250V

خازن 3.3UF-250V

ابعاد : 12mm*8mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن4.7UF-315V

خازن4.7UF-315V

ابعاد : 13mm*10mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن  4.7UF-100V

خازن 4.7UF-100V

ابعاد 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 4.7UF- 25V

خازن 4.7UF- 25V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن  4.7UF- 400V

خازن 4.7UF- 400V

خازن 4.7UF-50V

خازن 4.7UF-50V

ابعاد : 11mm*5mm / فاصله پایه ها = 2mm

خازن 4.7UF-160V

خازن 4.7UF-160V

ابعاد 12mm*8mm / فاصله پایه ها = 5.5mm