امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۱۷
خازن پلی استر 3.9NF-50V

خازن پلی استر 3.9NF-50V

ابعاد : 5mm*8.5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن پلی استر 1NF-630V

خازن پلی استر 1NF-630V

ابعاد : 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 1NF-100V

خازن پلی استر 1NF-100V

ابعاد : 5mm*10mm / فاصله پایه ها = 3mm

** خازن پلی استر 1NF-800V

** خازن پلی استر 1NF-800V

ابعاد : 17mm*9mm / فاصله پایه ها = 15mm

** خازن پلی استر 1NF-1600V

** خازن پلی استر 1NF-1600V

ابعاد : 26mm*12mm / فاصله پایه ها = 24mm

خازن پلی استر 1.5NF-100V

خازن پلی استر 1.5NF-100V

ابعاد : 5.5mm*9mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن پلی استر 2NF-100V

خازن پلی استر 2NF-100V

ابعاد : 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 2.2NF-100V

خازن پلی استر 2.2NF-100V

ابعاد : 5mm*9mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 2.2NF-63V

خازن پلی استر 2.2NF-63V

ابعاد : 6mm*12mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن پلی استر2.7NF-100V

خازن پلی استر2.7NF-100V

ابعاد 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر2.7NF-630V

خازن پلی استر2.7NF-630V

ابعاد 12mm*9mm / فاصله پایه ها = 9mm

خازن پلی استر  3.3NF-100V

خازن پلی استر 3.3NF-100V

ابعاد : 5mm*9mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 3.9NF-100V

خازن پلی استر 3.9NF-100V

ابعاد : 5mm*7mm / فاصله پایه ها = 4mm

** خازن پلی استر 3.9NF-1600V

** خازن پلی استر 3.9NF-1600V

ابعاد : 23mm*15mm / فاصله پایه ها = 21mm /پایه کوتاه

خازن پلی استر 4.3NF-630V

خازن پلی استر 4.3NF-630V

ابعاد : 17mm*10mm / فاصله پایه ها = 15mm

خازن پلی استر  4.7NF-100V

خازن پلی استر 4.7NF-100V

ابعاد : 5mm*9mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 100NF-1500V

خازن پلی استر 100NF-1500V

0.1UF-1500V/ ابعاد : 22mm*14mm /فاصله پایه ها = 20mm

خازن پلی استر 4.7NF-630V

خازن پلی استر 4.7NF-630V

ابعاد : 11mm*8mm / فاصله پایه ها = 10mm

** خازن پلی استر 5.1NF-2KV

** خازن پلی استر 5.1NF-2KV

ابعاد : 28.5mm*17.5mm / فاصله پایه ها = 26mm / پایه کوتاه

خازن پلی استر 5.2NF-630V

خازن پلی استر 5.2NF-630V

ابعاد : 17mm*9mm / فاصله پایه ها = 16mm

 خازن پلی استر 4.7NF-1600V

خازن پلی استر 4.7NF-1600V

ابعاد : 18mm*11mm / فاصله پایه ها = 15mm

خازن پلی استر 5.6NF-100V

خازن پلی استر 5.6NF-100V

ابعاد 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm