امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۶۸
دیود زنر BZV55-SMD

دیود زنر BZV55-SMD

BZV55-C4V7

دیود زنر  2.4V - 1/2W

دیود زنر 2.4V - 1/2W

C2V4 ST Zener Diode

دیود زنر  2.7V - 1/2W

دیود زنر 2.7V - 1/2W

55C2V7 Zener Diode C2V7  ST  Zener Diode

دیود زنر   3V - 1/2W

دیود زنر 3V - 1/2W

C3V0 ST Zener Diode

دیود زنر   3.3V - 1/2W

دیود زنر 3.3V - 1/2W

C3V3  ST  Zener Diode BZX C3V3  Zener Diode

دیود زنر 3.3V - 1W

دیود زنر 3.3V - 1W

1N4728A ST  Zener Diode

دیود زنر   3.6V - 1/2W

دیود زنر 3.6V - 1/2W

B3.6  Zener Diode C3V6  ST  Zener Diode 3.6B1  Zener Diode

دیود زنر 3.6V - 1W

دیود زنر 3.6V - 1W

1N4729 ST  Zener Diode

دیود زنر  3.9V - 1/2W

دیود زنر 3.9V - 1/2W

C3V9 ST  Zener Diode C3V9 PH  Zener Diode

دیود زنر  3.9V - 1W

دیود زنر 3.9V - 1W

BZX85C3V9 Zener Diode

دیود زنر   4.2V - 1/2W

دیود زنر 4.2V - 1/2W

4B2 ST Zener Diode

دیود زنر   4.3V -1/2W

دیود زنر 4.3V -1/2W

C4V3 ST  Zener Diode ZPD4.3 ITT  Zener Diode

دیود زنر  4.3V - 1W

دیود زنر 4.3V - 1W

1N4731A ST Zener Diode

دیود زنر  4.7V - 1/2W

دیود زنر 4.7V - 1/2W

C4V7 ST Zener Diode

دیود زنر   4.7V - 1W

دیود زنر 4.7V - 1W

1N4732A ST Zener Diode

دیود زنر  5.1V - 1/2W

دیود زنر 5.1V - 1/2W

1N5231  Zener Diode 5V1 ST  Zener Diode

دیود زنر  5.1V - 1W

دیود زنر 5.1V - 1W

1N4733A ST Zener Diode

دیود زنر  5.6V - 1/2W

دیود زنر 5.6V - 1/2W

C5V6 ST Zener Diode BZX55C5V6ST

دیود زنر 5.6V - 1W

دیود زنر 5.6V - 1W

1N4734A ST Zener Diode

دیود زنر  6.2V - 1/2W

دیود زنر 6.2V - 1/2W

C6V2 ST  Zener Diode

دیود زنر  6.2V - 1W

دیود زنر 6.2V - 1W

BZX58C6V2  Zener Diode 1N4735AP  Zener Diode