امروز: شنبه 09 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۲۶۳
ترانزیستور BUX84

ترانزیستور BUX84

NPN SILICON POWER TRANSISTOR

ترانزیستور BDW94C

ترانزیستور BDW94C

COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS

 ترانزیستور BDX33C

ترانزیستور BDX33C

COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS

 ترانزیستور BDX53C

ترانزیستور BDX53C

Complementary power Darlington transistors

ترانزیستور BDX54C

ترانزیستور BDX54C

Complementary power Darlington transistors

 ترانزیستور  MJE3055T

ترانزیستور MJE3055T

NPN Silicon Transistor

ترانزیستور  2SD313E

ترانزیستور 2SD313E

NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR

ترانزیستور MJE13007-2

ترانزیستور MJE13007-2

Switch-mode NPN Bipolar Power Transistor

ترانزیستور TIP110

ترانزیستور TIP110

Plastic Medium-Power Complementary Silicon Transistors

 ترانزیستور TIP142T

ترانزیستور TIP142T

NPN Epitaxial Silicon Darlington Transistor

ترانزیستور C4793

ترانزیستور C4793

Silicon NPN Epitaxial Type

 ترانزیستور BD243C

ترانزیستور BD243C

Complementary Silicon Plastic Power Transistors

ترانزیستور C790

ترانزیستور C790

NPN Silicon Power Transistor

 ترانزیستور TIP32C

ترانزیستور TIP32C

PNP Epitaxial Silicon Transistor

ترانزیستور TIP147T

ترانزیستور TIP147T

PNP Epitaxial Silicon Darlington Transistor

ترانزیستور TIP121

ترانزیستور TIP121

NPN Plastic Medium-Power Complementary Silicon Transistors

ترانزیستور 2SD1138

ترانزیستور 2SD1138

Silicon NPN Power Transistors

ترانزیستور 2SA1266

ترانزیستور 2SA1266

PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor

ترانزیستور 2SB1565

ترانزیستور 2SB1565

PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor

 ترانزیستور D880

ترانزیستور D880

NPN EPITAXIAL TRANSISTOR

ترانزیستور BUT11

ترانزیستور BUT11

High Voltage Power Switching Application

ترانزیستور B817

ترانزیستور B817

PNP Epitaxial Planar Silicon Transistors