امروز: جمعه 26 مهر ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۱۴
ترانزیستور IRF4905

ترانزیستور IRF4905

P-CHANNEL POWER MOSFET

ترانزیستور P55NF06

ترانزیستور P55NF06

N-CHANNEL Power MOSFET

ترانزیستور P80NF12

ترانزیستور P80NF12

N-CHANNEL POWER MOSFET

ترانزیستور IRF540N

ترانزیستور IRF540N

N-CHANNEL POWER MOSFET

** ترانزیستور BUK7511

** ترانزیستور BUK7511

N-channel TrenchMOS standard level FET

ترانزیستورFQPF7N60C3

ترانزیستورFQPF7N60C3

N-Channel Power MOSFET

ترانزیستور IRF9640

ترانزیستور IRF9640

P-CHANNEL POWER MOSFET

ترانزیستور 7N80Z

ترانزیستور 7N80Z

N-CHANNEL POWER MOSFET

ترانزیستور IRF3710

ترانزیستور IRF3710

N-CHANNEL POWER MOSFET