امروز: سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۷۷
** آی سی آپ امپ LM833N

** آی سی آپ امپ LM833N

Low Noise, Audio Dual Operational Amplifier

** آی سی آپ امپ  OP27G-SMD

** آی سی آپ امپ OP27G-SMD

Low Noise, Precision Operational Amplifier

** آی سی آپ امپ OP07CP

** آی سی آپ امپ OP07CP

Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier

** آی سی آپ امپ  OP07C-SMD

** آی سی آپ امپ OP07C-SMD

Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier

** آی سی آپ امپ TL064CN

** آی سی آپ امپ TL064CN

Low Power JFET-Input Operational Amplifier

** آی سی آپ امپ TL061

** آی سی آپ امپ TL061

Low Power JFET-Input Operational Amplifier

آی سی آپ امپ LF411CN

آی سی آپ امپ LF411CN

Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier

 آی سی آپ امپ TLC271CP

آی سی آپ امپ TLC271CP

Programmable Low-Power Operational Amplifiers

آی سی آپ امپ LM386N

آی سی آپ امپ LM386N

LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier

آی سی آپ امپ LF412CN

آی سی آپ امپ LF412CN

Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier

آی سی آپ امپ  LF357-SMD

آی سی آپ امپ LF357-SMD

SINGLE J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS

آی سی آپ امپ TL062CN

آی سی آپ امپ TL062CN

Low Power JFET-Input Operational Amplifier

آی سی آپ امپ TL062CP

آی سی آپ امپ TL062CP

Low Power JFET-Input Operational Amplifier

آی سی آپ امپ CA3130M -SMD

آی سی آپ امپ CA3130M -SMD

15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output

** آی سی آپ امپ OP77G

** آی سی آپ امپ OP77G

Next Generation OP07 Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier

 آی سی آپ امپ LF356N

آی سی آپ امپ LF356N

SINGLE J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS

** آی سی آپ امپ LF347N

** آی سی آپ امپ LF347N

JFET-INPUT QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS

** آی سی آپ امپ LF351N

** آی سی آپ امپ LF351N

Wide bandwidth single JFET operational amplifiers